Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила

Автор: Екип АБГР | Дата: 28.07.2022 |

Налични файлове:


download Препоръки
download Методология
download Анализ
download Проучване

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва анализ и оценка на два стратегически документа от изминалия програмен период (2014-2020) и на три, актуални в момента, регулиращи и формулиращи енергийната политика на ниво община Рила. Особено внимание е отделено на реализираните и предвидени възможности за въвличане и участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение и контрола върху мерките за енергийна ефективност. На база на информацията от тези анализи са направени препоръки за подобряване на стратегическите документи на община Рила с цел постигане на ефективно гражданско участие в тяхното изпълнение. 

Финансиране: ОП “Добро управление”

Начало: 28.07.2022                                           Край: 28.07.2023

Стойност на проекта: 58 307.04 лв

Бенефициент: Асоциация на българските градове и региони

Партньор: Българско училище за политика "Димитър Паница”

Дейности:

26.07.2023 - Заключителна конференция

23.07. 2023 - Енергиен фест

21-22.07.2023 - Обучение на служителите в община Рила

07.10.2022 - Представяне на проекта

 

 

 

 

 

 

 

Към проекти