„По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)”

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.01.2019 |

Резултати от проекта са: Реализирано проучване за информираността на гражданите относно политиката на сближаване на Европейския съюз, с фокус върху бъдещи инициативи за финансиране от ЕСФ (Европейски Социален Фонд) и КФ (Кохезионен Фонд), насочени към опазване на околната среда, подобряване на транспортната свързаност и интегрираното развитие с други общини в България и готовността на гражданите да се включат в реализирането им;

Изградена онлайн платформата Lovech Lab Open Space, за отворен дебат, предложения и действия, целящи да повишат гражданското участие в прилагане на политиките за регионално развитие на ЕС.

Анализирани и приоритизирани проблеми за решаване на територията на община Ловеч, отразени на интерактивна карта на местните предизвикателства, качена на платформата Lovech Lab Open Space (www.lovechlab.eu)

Обявена публична покана за набиране на граждански инициативи през отворената платформа Lovech Lab Open Space, с цел осигуряване на чиста природна среда за отдих и туризъм и облагородяване на малките населени места в община Ловеч. По поканата бяха подадени 19 предложения, от които 6 са финансирани с проектни средства, а останалите инициативи – с общински средства, поставящи началото на общински Фонд за подпомагане на граждански инициативи за опазване на околната среда.

Финансиране: Европейска Комисия

Начало: януари 2019                                        Край: декември 2021

Стойност: 24 356. 41 EUR

Бенефициент: Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации /АСОРИ/ 

Партньори: Община Ловеч 

                     Асоциация на Българските градове и региони /АБГР/

Дейности:

21.04.2021 - Представяне на проекта

Сайт: https://www.lovechlab.eu/

Към проекти