Вие сте тук

Каталог
Публикации

Програма

ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
Нашите приоритети в сферата на местното самоуправление, за които ще продължаваме да работим са:

  • засилване автономността на местната власт, в т.ч. създаване на второ ниво на самоуправление, разположено между общинската и централната власт
  • стимулиране на инициативността и солидарността между общините за сметка на преразпределителните функции на централната администрация
  • реабилитиране на местния политически живот чрез развитие на местните инициативи и реално включване на гражданите във вземането и реализирането на решения за развитието на общините
  • разграничаване на отговорностите на държавата и общините
  • местна власт – в служба на гражданите

За постигането на тези основни приоритети е необходимо да работим по създаването на пакет конституционни и законови промени и административни реформи, осигуряващи реална и ефективна управленска, финансова и нестопанска децентрализация.
В областта на финансовата децентрализация последователно ще застъпваме тезите за:
- предоставянето на 100% от постъпленията от данък върху доходите на
физическите лица на общинските бюджети

  • законови промени, регламентиращи част от данъците за дейности на

територията на общините да остават в техните бюджети

  • премахване на държавната намеса и ограниченията при съставянето

на общинските бюджети

  • създаването на фонд “Общинска солидарност”

Децентрализацията на собствеността и справедливото й преразпределяне между трите нива на управление е необходимо условие за гарантиране жизнеустойчивост на общините и регионите. Държавата трябва да предостави на общините и регионите всички обекти , които не са пряко свързани с изпълнение на отговорностите на централната администрация. Така ще се повиши ефективността на стопанисването им
и ще се осигурят допълнителни източници на приходи за общинските бюджети.
Децентрализацията в нестопанския сектор ще позволи на общините да разгърнат в максимална степен местните инициативи и да създадат фондове, които да се ползват за провеждането на социално ориентирана политика при управлението на дейности като здравеопазване, образование, култура и други.
Местните власти трябва да получат реални компетенции в сферата на сигурността и обществения ред. Необходимо е изграждането на общинска полиция на подчинение на местната власт, чийто директор да се избира пряко от гражданите в екип с кмета, с ясни компетенции и ресурси за реално осигуряване на реда и спокойствие на територията на общината.
Разкритите Граждански центрове за противодействие на престъпността в общините Плевен и Видин, трябва да разширят функциите си, а изграждането им в другите общински центрове ще позволи да се използва потенциала на гражданското общество по отношение осигуряване на ред и спокойствие в населените места.
Стимулирането на активната гражданска позиция при избор на приоритети при кандидатстване с проекти ще гарантира насочването на средства към общественозначими инициативи чрез създаването на постоянно действащи обществени форуми с представители на гражданското общество от всички сфери.
Създаването на обществени фондове “Образование, наука и култура”, с финансовото участие на общините и бизнеса, но при определящо мнение на представители на гражданското общество в управителното тяло, ще насърчи разработването на конкурентни проекти и в областта на хуманитарната сфера.
Ще работим за създаване на законови и административни предпоставки за изграждането на висококвалифицирана и ефективна общинска администрация.
Изграждането на центрове за административни услуги на гражданите /обслужване на едно гише/ ще сведат до минимум предпоставките за бюрократично отношение и корупция.
Ще разширим възможностите за административни услуги и плащания по електронен път, изграждане на общински информационни и комуникационни центрове с интернет достъп в населени места извън общинския център, предлагане на експресни и бързи услуги срещу допълнително заплащане и други.
От изключително значение е да подпомогнем общините и регионите за активно участие в усвояване на средства по програми и предприсъединителни фондове. В този смисъл създаването и включването на АБГР в Институт за местно и регионално развитие ще създаде възможности за ефективно участие на общините и регионите в процесите по разработването на проекти и усвояване на средства от фондовете на ЕС.
Ще работим за повишаване на административния потенциал и капацитет на регионалните нива на местно самоуправление и общините с цел мобилизиране на необходимите местни приходи и човешки ресурси за формулиране и разработване на проекти и програми за по-висока резултатност при усвояване на европейските фондове за развитие, така че активността им да доведе до изравняване на регионите в страната.
От голямо значение за нашата работа е създаването на контакти с организации на общини и региони с дясноцентристка ориентация от страни на ЕС и САЩ. Ще насърчаваме взаимодействието и побратимяването между български общини и общини от тези страни, както и създаването на мрежи за сътрудничество и изработване на общи проекти.