Вие сте тук

Каталог » Документи
Публикации

ГДД 2020

ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  ДЕЙНОСТТА
на Сдружение Асоциация на българските градове и региони

през 2020 година

 

Преглед на развитието и резултатите от дейността

Асоциация на българските градове и региони/АБГР/ е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и усъвършенстване на  регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.  Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.Седалище и адрес на управление-гр.София,община Триадица, бул. Витоша 18, вписано в СГС по фирмено дело 8920/2004 на 13.09.04г, ЕИК:131304276
Сдружението  осъществява дейността си в обществена полза.

 

Приходи от дейността

 

 

 

2020 г.

2019 г.

Изменение

 

Хил. лв

Относителен дял %

Хил. лв.

Относителен дял %

Хил. лв.

%

Членски внос

30

54 %

28

44%

2

7 %

Дарения

26

46 %

36

56 %

/10/

/28/ %

 

Приходите от дарения в размер на 78 % са направени от физически лица, а 22 % от юридически лица. 23 % от изразходваните средства са за материали, 20 % за външни услуги, 37 % за заплати и осигуровки и 20 % Други разходи.

 

 

Членове на Сдружението

 

Към 31.12.2020 г  юридическите членове на организацията са - 59, физическите лица членове са -124.

Дейности през 2020 г:

                 Продължихме дългосрочното партньорство с фондация „Конрад Аденауер“ и през 2020 г. в политиката за подкрепа за градските  власти, администрацията и регионите на страната.

 

На 30 януари експерти от асоциацията участваха в пресконференция на тема: „Регионални профили: показатели за развитие 2019“. Събитието се организира от  Института за пазарна икономика се проведе в Пресклуб на  БТА.

 

На 07 февруари, ръководството на организацията участва в семинар на тема: „Представяне на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) Последни промени в ЗОП“. Събитието бе организиранo от Обучителен център „ Темида“, съвместно с Института за правни анализи и изследвания

На 26 февруари в хотел София Балкан, УС на асоциацията, заедно с Министерството на външните работи на Естония беше част от конференцията „ Инициативата за трите морета: свързаност, конкурентноспособност и сигурност“. Целта на събитието е да се представят и обсъдят приоритетите на естонското председателство на формата , да се обсъди определянето на българските приоритети в така определения дневен ред, както и бъдещето и добавената стойност на инициативата. Лектори са: Райнер Сакс, генерален секретар на Министерството на външните работи на Естония, Вероника Орбецова, съветник по външната политика на президента на Р. България, Милен Люцканов, заместник – министър на външните работи на Р. България, и проф. Румен Кънчев експерт по отбрана и геополитика на EASC.

През март месец в тракийския университет в Стара Загора, г-н Ергин Емин, председател на асоциацията бе лектор в  теоретико – практическа конференция на тема: „Състояние, проблеми и перспективи за развитие на икономическите субекти от хранителната верига“.

На 6 март КС на организацията. взе участие в партньорска среща на тема: „ Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“, организирана от Мулти Култи Колектив, заедно с Български съвет за бежанци и мигранти и представителството на ВКБООН.

На 16 март председателя на Асоциацията ,г-н Емин бе лектор в конференция , посветена на кохезионната политика на ЕС и възможностите, които тя предоставя за гражданите.

На 20 март в Гранд Хотел Балкан, г-н Ергин Емин , председател на УС на асоциацията взе участие в 9- та международна енергийна конференция „Енергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“  Тя бе организирана от Българският енергиен и Минен Форум в партньорство на АмЧам в България и Канадската бизнес мрежа в България.

През месец април Асоциацията на българските градове и региони и българското училище за политика „Димитър Паница“ кандидатстваха със съвместен проект: „ Гражданското общество в процеса на изработване на публични политики“ . Целта на Проекта е:

Подпомагане на диалога и взаимодействието между вземащите решение, гражданските организации и останалите заинтересовани страни в Община Костинброд.

Подобряване на процеса на участие на гражданското общество в процеса на изработване на публични политики

Изграждане на Партньорства в две посоки – между гражданите и гражданските организации, както и между изградената между тях структура и представители на местното управление за преодоляване на рискове от корупция, породени от  КОВИД 19

На 24 април експерти и представители  на организацията бяха част от online обучение на тема: „ Финансово правни аспекти при онлайн магазини и електронна търговия. Актуални изисквания на НАП, КЗП, КЗЛД и КЗК.

През май месец Асоциацията в партньорство с АБЕРОН и общините: Бяла, Тутракан и Силистра кандидатстваха по съвместен проект с наименование  „Природосъобразни решения за адаптация към климатичните промени“ /NBS4CCA/, финансиран по програма „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ ,ФМ НА ЕИП 2014-2-21“ Целта на проекта е да повиши способността на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат.

На 21 май. г-н Ергин Емин бе специален гост-говорител в onlinе конференция на тема: „ Включване на всички заинтересовани страни в процеса на взимане на решение на местно ниво“ Конференцията е част от проекта „ Активни граждани -  проспериращи общини“, който се финансира от оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Неговата цел е по – ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики на местно ниво чрез по -активното гражданско участие.

На 6 юни Европейският институт и Асоциацията на българските градове и региони кандидатстваха като партньори в изследователски проект, в рамките на голям международен консорциум по програма „Хоризонт 20“ на тема: „Управление на информационния поток и данни за борба срещу (кибер) престъпността и тероризма“, SU-FCT-03-2020

На 12- 17 юни в гр. Созопол, специалисти на организацията бяха част от XII-та Международна научна конференция „ Е-управление и Е- комуникации“. Събитието бе организирано от Технически университет – София: НИС и център за научни изследвания и обучение по „Е-управление“ при Стопански факултет. Съорганизатори са: Държавна агенция по Е – управление и факултет по Управление и администрация – УНСС, като конференцията е регистрирана в НАЦИД.

На 30 юни в Националния дворец на културата, ръководството на организацията присъства на семинар  на  Евроатлантическия център за сигурност, който публикува първото си годишно издание „Българите и светът 2019“

На 6 август КС на организацията бе част от информационна сесия организирана от Върховният комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) на тема: „Проучване на нуждите на търсещи и получили закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група през 2020г.

На 16 септември председателя на УС на асоциацията бе гост на изложбата на арх. Белин Моллов с заглавие „ Архитектурно наследство от столицата, страната и Европа“

На 24 септември експерти от организацията бяха част от X1 Зелен Форум „Европа, България и преходът към отговорен растеж“. Събитието бе организирано от Списание „МЕНИДЖЪР“ и  ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ.

На 25 септември Ергин Емин, председател на асоциацията участва във Втората национална работна среща по „Картиране и оценка на нуждите на интегрираните екосистемни сметки”. Организира се от българските партньори по проекта: Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС – МОСВ), Национален статистически институт (НСИ), Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките и Издателство „Пенсофт“.

На 2 октомври експерти от асоциацията участваха в „Urban development forum 2020” , организирано от „Градът Медиа Груп“ и  European Investment Bank.

На 9 – 10 октомври Асоциацията на българките градове и региони проведе своето XVI Общо събрание и Конференция на тема: „Предизвикателства пред общините в България в контекста на европейските политики – 2021/27“. Събитието се състоя в парк-хотел „Олимп“, гр. Велинград и реализира в партньорство с А1 България. Лектори бяха Александър Трифонов, експерт от Института за местно и регионално развитие ,Цвета Димитрова, АБЕРОН и Емилия Братова Ван Хартен, Върховният комисариат на ООН за бежанците. На церемония бяха раздадени VI – те годишни национални награди на АБГР.

На 22 октомври г-н Емин беше част от Конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“. Тя е инициатива на Европейската асоциация за разсадниците. Промоционалната програма е представена в България от Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. Конференцията обсъжда важността на зеленината в градовете.

На 27 октомври експерти на асоциацията участваха в обучения, посветени на включването на граждани на трети страни и бежанци на пазара на труда. Обученията се организират от Асоциация за развитие на София(АРС) и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), в рамките на международния проект: „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”.

На 30 октомври председателя на асоциацията участва в онлайн бизнес Конференция „ Активизиране на икономическото сътрудничество между Украйна и България. Предизвикателствата на COVID-19” Организатор е Посолството на Украйна в Република България със съдействието на Българо-украинска индустриална камара.

На 4 ноември се проведе третото обучение посветено на включването на граждани на трети страни и бежанци на пазара на труда по проект: „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”.

На 11 ноември КС на организацията участва в  online “Investment and Real Estate Market conference”.

На 23 ноември Асоциацията на Българските градове и региони сключи Рамков договор с А1. Страните се договарят да си сътрудничат при организирането и изпълнението на съвместни проекти, като обменят взаимно информация и подпомагат дейността си в общини и региони съобразно тези проекти.

 На 2 декември представители от УС на асоциацията присъстваха на заключителна онлайн конференция на тема: „ Гражданско участие за по -добри решение“ по проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“. Събитието бе организирано от „Център за модернизиране на политика“ и „Българска асоциация за политически науки“

На 10 декември членове на асоциацията участваха в конференция на тема: „Изследване на връзките между трафика на хора и труда – дискусия върху миграцията и пола в контекста на пандемия“ по проект TOLERANT( Международна мрежа за заетост и интеграция на жени жертви на трафик).

 

Важни събития, настъпили след датата на Годишния финансов отчет

Не са възникнали никакви значими събития след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет на Сдружението и до датата на изготвяне на настоящия доклад.

Концепция за работата на АБГР през 2021 г:

Административна дейност:

Продължава институционалното укрепване на АБГР чрез сътрудничество с неправителствени организации в страната и чужбина, разработване и реализация на проекти с досегашните партньори- фондация „Конрад Аденауер”, Фондация за реформа в местното самоуправление, Институт за местно и регионално развитие, Европейски институт, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, Центъра за Икономическо Развитие, Българско училище за политика, Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”,Върховният комисарият за бежанците към ООН и Националните и Регионални сдружения на общините в страната;

Сключване и изпълнение на споразумения за съвместна дейност с други организации и фирми, с цел изграждане на силни екипи с опит и потенциал за разработване на проекти и използване на донорските програми за местна власт по Националните и Европейските фондове;

Поддържане база данни на членовете на АБГР; изграждане на клоновата мрежа на организацията;

Осигуряване на подкрепа за изработване на изцяло електронно издание на списание “Градове и региони в отделен сайт, с цел  предоставянето на актуална информация за дейността на членовете на АБГР и степента на реформа в местното и регионално самоуправление и развитието на регионите в България.

Търсене на възможности за реализация на иновативен проект “Онлайн платформа за информация, прозрачност, мониторинг и граждански контрол на общинските съвети“ – Съвет.Бг

Редовна актуализация и поддържане на сайта на АБГР.

Разяснителна кампания за набиране на нови членове за организацията- индивидуални и юридически лица.

Проектна дейност:

Партниране с НПО и други дружества и организации с цел разработване на проекти за общините, малките и средни предприятия в тях, вкл. общинските фирми за финансирането им по линия на Европейските структурни фондове.            

Тясно сътрудничество в работата на Национален гаранционен фонд „Солидарност” за съфинансиране по проектите на общините и микро и малките и средни предприятия, както и НПО в тях.              

Реализация на съвместна програма от обучителни семинари с Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПР/ и Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, насочени към представителите на местната власт.

Участие в разработването и реализацията на проекти по Стратегията за развитие на селските райони и общостната програма „Лидер – водено от общностите местно развитие”.        

Инфраструктурни проекти. Разработване на общорегионални проекти, обединяване на няколко общини за реализацията на общ регионален инфраструктурен проект.

Създаване на екипи, съвместно с ИМРР /Институт за местно и регионално развитие/ и други партньорски организации за изготвяне и реализация на проекти в областта на ПЧП (публично-частното партньорство); по социално-инвестиционния фонд; административен капацитет и актуализацията на общинските планове за развитие и съпътстващите ги стратегически регионални приоритети            

Проекти по „Натура 2000”. Екология.                       

Участие в проекти на МРРБ за изготвяне на документи и дейности във връзка със стратегията за децентрализация.

Подпомагане на местната власт в изграждането на административен капацитет за управление.

Младежки дейности и спорт. Култура. Проекти за малцинствата.

 

04.06.2021 г.                                                            Председател: Ергин Емин

 Гр. София