До
Кмета на община

Уважаеми г-н/г-жо

Във връзка с произтичащата от Закона за регионална политика необходимост общините да разработят и приемат Общински планове за развитие Асоциацията на българските градове и региони Ви уведомява, че сме сформирали екипи за подпомагане работата Ви в това отношение.
Възможностите са следните:
Цялостно проучване анализ и оценка на потенциала за развитие на общината и разработване на общински план за развитие.
Оказване на методическа помощ при разработката на общинския план за развитие.
Консултация и оценка на разработен общински план за развитие.

За контакти:
Ергин Емин, изпълнителен директор на „АБГР”