ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
…………………………

Уважаема/ми г-жо/г-н Кмет, с настоящото Асоциацията на българските градове и региони Ви приканва да участвате в първата схема за безвъзмездна помощ в областта на публично-частното партньорство, която се осъществява в България по национална Програма ФАР. Тя стартира на 20 януари 2006 г.
Целта на грантовата схема (безвъзмезден заем) е осигуряване на финансова подкрепа за подобряване на бизнес средата в България чрез стимулиране развитието на публични-частни партньорства. Тя е част от проект "Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" и е един от инструментите за изпълнение на проекти за регионално развитие в синхрон с приетата през 2005 г. Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015. Схемата предвижда подкрепа в размер 700 000 евро за общини (по първи компонент) и 300 000 евро по втори компонент Помощта по всеки проект ще бъде в рамките на 5 000 – 25 000 евро, които ще представляват максимум 75% от бюджета на проекта. Останалите мин. 25% ще трябва да бъдат осигурени от бенефициента.
Бенефициенти по тази схема могат да бъдат общини и то по компонет А, а за компонент Б, общините могат да са партньори на Неправителствени организации.
Срокове: Проектите трябва да бъдат изпълнени в период от 6 до 12 месеца.
Крайният срок за набиране на проектопредложения е 24 март 2006 г., 16.00 ч.
Асоциацията на българските градове и региони Ви предлага изготвянето на проекти за участие в тази изключително важна за българските общини дейност. Нашите специалисти ще подготвят съвместно с Вас проекти издържани по изискванията на Програмата ФАР на Европейския съюз. Поради кратките срокове, Ви моля за Вашият отговор до 13.02.2006г. Стойността на проектирането ще бъде в рамките на 2500 лева.
За допълнителна информация по целите и задачите на проекта на Интернет адрес: http://www.mee.government.bg/

С уважение ,
Ергин Емин
Изпълнителен директор на „АБГР”